Pirkimo pardavimo taisyklės

Sąvokos 

Pirkimo–pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu–pardavimu internetinėje svetainėje www.booksmapbox.com susijusios nuostatos. 

Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis, sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo–pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų privatumo politika bei kitos su prekių pirkimu susijusios nuostatos. 

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis. 

1.3. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas internetinėje svetainėje suformavęs užsakymą, nurodęs pristatymo adresą ir paspaudęs registracijos pateikimo mygtuką.

1.4. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti užsakymo, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali atlikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis.

1.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. 

2. Pirkėjo įsipareigojimai 

2.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui sutartą sumą už užsakymą ir jas priimti. 

2.2. Užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu užsakymo formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „Booksmapbox“ turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia užsakymo formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

2.4. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine svetaine. 

2.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės svetainės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje svetainėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

3. Pirkėjo teisės 

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų. 

3.2. Pirkėjas turi teisę pirkti užsakyti šių Pirkimo–pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka. 

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams. 

4. Pardavėjo įsipareigojimai 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo–pardavimo taisyklėse ir Internetinėje svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis.

5. Pardavėjo teisės 

5.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai pranešęs svetainėje

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo–pardavimo taisyklių 2 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine svetaine arba panaikinti Pirkėjo užsakymą.

6. Paslaugos užsakymas 

6.1. Visos prekių kainos internetinėje svetainėje nurodytos eurais. Prekės kaina yra ir galioja tokia, kokia buvo nustatyta pirkimo metu. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina

7. Prekių pristatymas 

7.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pvz.: pirkėjas nurodė klaidingą adresą.

7.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.5. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės(-ių) nuotraukas.

7.6. kai prekės yra atsiunčiamos į pirkėjo pasirinktą atsiėmimo punktą, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja SMS žinute. Pirkėjas prekes privalo atsiimti per 3 (tris) dienas nuo informavimo momento. Suėjus terminui, Pardavėjas gali savo iniciatyva nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir Pirkėjo neatsiimtas prekes parduoti kitiems pirkėjams. Pirkėjui pinigai už sumokėtas prekes grąžinami Pirkimo–pardavimo taisyklių 8 skyriuje numatyta tvarka.

8. Grąžinimo taisyklės 

8.1. Pirkėjai (vartotojai) turi teisę (ne)nurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

8.2. Pirkėjas grąžindamas prekes turi jas siųsti registruota siunta per Lietuvos paštą arba per kurjerį. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas pardavėjui elektroniniu paštu: booksmapbox@gmail.com ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

8.3. Pirkėjui grąžinama su preke susijusi pinigų suma atskaičiavus pardavėjo prekės pristatymo išlaidas.Tačiau prekės grąžinimo išlaidas pardavėjui apmoka pats pirkėjas.

8.4. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 2 – 4 skyriuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.6. Pinigai grąžinami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 d.d. nuo prekės gavimo. Grąžinimas vykdomas tik į to paties asmens, kuris pirko prekę, banko sąskaitą. Vardas ir pavardė turi sutapti su banko sąskaitos savininko vardu bei pavarde.

9. Siuntimo taisyklės 

9.1. Prekių siuntimas Lietuvoje vykdomas per paštomatus, siuntimo išlaidos į kainą neįskaičiuotos, jas apmoka Pirkėjas.

9.2. Prekės į ES siunčiamos pirmenybiniu registruotu paštu per Lietuvos paštą. Siuntimas ES mokamas.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Pavyzdžiui, šalyje įsigalioja nauja reguliavimo tvarka, draudimas, gaisras, potvynis, karas, gamtos stichijos,tiekėjų streikai.

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai nuo jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

%d bloggers like this: